‹ News 2023

May 25, 2023

H.E. Ling Rinpoche Warmly Welcomed by Representatives of Tibetan Government and Organizations to Paris, France

࿑ ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༣ ཟླ་བ། ༥ ཚེས། ༢༥ ཉིན་༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕ་རན་སིར་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་དུ་སྦེལ་ཇམ་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་དང་། ཡུ་རོབ་བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག། ཕ་རན་སི་བོད་རིགས་ཚོགས་གཙོ། ཕ་རན་སི་བོད་ཀྱི་འབྲེལ་འཐུད་པ། དེ་བཞིན་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུ་སྣེ་ལེན་ཞུ་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར།

On 25th May, H.E. Ling Rinpoche arrived in Paris, France and was warmly welcomed by the Representative of the Office of Tibet in Brussels, the Assembly Member for Europe for the Tibetan Parliament (CTA), the CTA Liaison Officer for France, the President of the Tibetan community in France, and representatives of the hosting Dharma centers.

‹ News 2023