‹ News 2023

November 5, 2023

H.E. Ling Rinpoche Commences First Visit to Vietnam

࿑ ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༣ཟླ་བ། ༡༡ ཚེས།༣ ནས་ཚེས་༨ བར་༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་མོ་ཧོ་འཆི་མེད་ཀྱི་ས་གནས་སུ་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་(Xa Loi Pagoda )ཤའོ་ལོའི་པ་ཀོ་ཏཱ་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཝི་ཏི་ནམ་དུ་བཀའ་ཆོས་དང་བཀའ་དབང་ཐོག་མར་སྩལ་སྐབས་མ་བསྒྲིགས་ལྷུན་འགྲུབ་ཀྱི་དུས་ཚེས་ཁྱད་པར་ཅན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཀྱ་སེངྒེས་ལྷ་ཡུལ་དུ་མ་ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ལ་ཆོས་བསྟན་ནས་སླར་མི་ཡུལ་ལ་བྱོན་པའི་ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་ཉིན་མོ་དེ་ཉིད་འཁེལ་བས་ཤིན་ཏུ་ནས་རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོར་བསྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་མཆིས། དེ་བཞིན་ཝི་ཏི་ནམ་དབུས་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བླ་ཆེན་ཐི་ཆེ་ཐའི་ན་ཧན་Ven Thích Thiện Nhơn Chairman of the Central Vietnam Buddhist Sangha མཆོག་ནས་དགོན་པར་གནས་གཟིགས་སུ་གདན་ཞུ་དང་། ཕན་ཚུན་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ནང་བསྟན་སྤྱི་དང་ལྷག་དོན་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྐོར་ལ་ཕན་ཚུལ་བཀའ་མཆིད་ལྷུག་པར་དགྲོལ་བ་བཅས། དེ་རྗེས་ཝི་ཏི་ནམ་ནང་པའི་མཐོ་སློབ་ཏུ་ བླ་ཆེན་ཁག་དང་ཕན་ཚུལ་མཇལ་འཕྲད་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་གནས་གཟིགས། དཔེ་མཛོད་ཁང་། འཛིན་ཁང་སོགས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་མཛད། དེ་བཞིན་དགུང་ཚིགས་ཆོས་སྟོན་སར་མཐོ་སློབ་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་བཅས་ལ་བཀའ་སློབ་ཆེ་སྩོལ་བཅས་ས་གནས་ཀྱི་མཛད་རིམས་རགས་བསྡུས་སུ།

On 3rd – 8th November, H.E. Ling Rinpoche commenced his first visit to Vietnam in Ho Chi Minh City. Rinpoche was invited by the Chairman of the Central Vietnam Buddhist Sangha Ven Thích Thiện Nhơn to His Temple, where a warm welcome to Vietnam was offered. Rinpoche was also invited to Vietnam’s Buddhist University in Ho Chi Minh City where he gave a talk to the student monks and nuns. During the two day teaching days in Ho Chi Minh City, Rinpoche gave Lamrim Teachings, the Avalokitesvara Initiation and Refuge Vows.

Rinpoche’s first teaching in Vietnam happened in an unplanned manner at the temple of the famous Xa Loi Pagoda, where Rinpoche gave a spontaneous teaching on The Foundation of All Good Qualities – the essence of the stages of the path to enlightenment. This coincided with the Buddhist holy day of Lhabab Duchen, which was considered to be an auspicious sign.

‹ News 2023