‹ News 2022

July 26, 2022

H.E. Ling Rinpoche Visits Thubchog Gatsel Ling

ཞྭ་སེར་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་མཚུངས་མེད་སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མོན་འབུམ་སྡེ་ལ་ཐུབ་མཆོག་དགའ་ཚལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ནས་འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་ལ་ཐུགས་སྨོན་རབ་གནས་མཛད་པའི་སྐུ་པར་འགའ་སྤྱན་འབུལ་ཞུས།

On 26th July, H.E. Ling Rinpoche was warmly welcomed at Thubchog Gatsel Ling where Rinpoche consecrated the newly constructed monastery and blessed all the ordained sangha and devotees.

‹ News 2022