‹ News 2022

October 11, 2022

H.E. Ling Rinpoche Gives Several Oral Transmissions for Gungaa Choeling Dratsang at Gandan Tegchenling Monastery in Mongolia

࿑ སོག་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་གྲྭ་ཚང་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུ་དོན་ལྟར་་༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་་ནས་ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༢ཟླ་བ། ༡༠ ཚེས། ༡༡ ཉིན་དེ་གའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བླ་མ་མཆོད་པའི་གསོལ་ཚོགས་མཉམ་འབུལ་གནང་ཞིང་དེ་རྗེས་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་དང་། བསྟོད་པ་དོན་ལྡན་མ། བསོད་ནམས་ཛམྦུ་བཅས་ཀྱི་ལྗགས་ལུང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར།།

On the morning of October 11th, H.E. Ling Rinpoche gave the Oral Transmissions for Lama Tsongkhapa’s In Praise of Dependent Arising, Kunchog Tenpe Dronme’s Meaningful Praises and Sonam Dzambu – Penchen’s Lobsang Drakpa’s Supplications by 6th Kyabje Yongzin Ling Rinpoche, followed by a short Long Life Offering by Gungaa Choeling Dratsang, Gandan Tegchenling Monastery – The Centre of Mongolian Buddhists.

‹ News 2022